Na období 2020 - 2026

Zpracováno v roce 2019
Program rozvoje byl schválen Valnou hromadou dne 20.12.2019 usnesením č. 7/6/19/. Dokument byl zpracován v rámci projektu s názvem Strategické plánování, vzdělání a dělání, ať Kyjovsko pohání!, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007340, podpořeného z Operačního programu zaměstnanost.

ÚVOD

Program rozvoje Mikroregionu Nový Dvůr je základním plánovacím dokumentem rozvoje mikroregionu. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje mikroregionu, který navazuje a aktualizuje Strategii Mikroregionu Nový Dvůr zpracovanou v roce 2005 s aktualizací v roce 2009. Smyslem tvorby bylo na základě popsání situace v obcích a názoru zastupitelů a občanů formulovat představy o budoucnosti mikroregionu včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy dosáhnout. Tento dokument byl vytvářen v druhé polovině roku 2019 na období let 2020 - 2026. Hlavním řešitelem za mikroregion byla předsedkyně mikroregionu Ing. Jana Bačíková a manažerka mikroregionu Lucie Vlčková, ve spolupráci se zaměstnancem Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. Ing. Pavlem Smetkou.
Podkladem pro tvorbu byly také aktuální programy rozvoje jednotlivých obcí a také výstupy ze semináře Rozvojové potenciály Mikroregionu Nový Dvůr uskutečněného v rámci realizace projektu „Strategické plánování, vzdělání a dělání, ať Kyjovsko pohání!“ dne 24.1.2019. Finální podoba dokumentu byla veřejně projednána na shromáždění starostů svazku.

Celý dokument ve formátu PDF (1.2 MB)